Ochrona innowacji – zgłaszanie patentu do Urzędu Patentowego

Podczas inwestowania w innowacyjne rozwiązania warto zadbać o odpowiednią ochronę wypracowanych przez nas wynalazków. Właściwa strategia ochrony zmaksymalizuje korzyści wynikające z wykorzystywania innowacji a także zapewni jej dalszy bezpieczny rozwój.

„Patent daje wyłączność korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych. Tym samym staje się znaczącym składnikiem majątkowym firmy i gwarantuje efektywną ochronę prawną innowacyjnego rozwiązania w razie naruszeń ze strony osób trzecich. Pozwala również zwiększyć dochody twórcy ze sprawną udzielania licencji na korzystanie z przedmiotu własności intelektualnej lub też jego sprzedaż. Patent niezaprzeczalnie wzmacnia renomę przedsiębiorstwa i wpływa na wzrost poziom jego innowacyjności” czytamy na stronie jwp.pl

Uzyskanie patentu może wydawać się czasochłonne i problematyczne, jednak w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na innowacje, procedury związane z jego uzyskiwaniem stają się krótsze. Przedsiębiorcy mogą liczyć także na ulgi proinnowacyjne w tym na ulgę na prototyp. O ulgach na innowacje pisaliśmy tutaj.

Urząd Patentowy prowadzi również projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie”, w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Urzędu Patentowego .

Na co można uzyskać patent?

Według informacji opublikowanej na stronie biznes.gov.pl patenty udzielane są „na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. […] Wynalazek w szczególności może dotyczyć wytworu materialnego (ukształtowanego lub nieukształtowanego przestrzennie) nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu albo sposobu technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) albo jego nowego zastosowania.”

Za wynalazki nie są uważane:
 • odkrycia, teorie naukowe ani metody matematyczne;
 • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
 • plany, zasady ani metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • wytwory lub sposoby których: możliwość wykorzystywania nie może być wykazana, lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programy do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienie informacji.

Dowód pierwszeństwa

Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego wynalazek może wydać dowód dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa. Dowód może być istotny np. w przypadku gdy o ochronę podobnego wynalazku ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić wynalazek do ochrony za granicą. Szczegółowe informacje na temat dowodu pierwszeństwa znajdują się na stronie biznes.gov.pl .

Patent krok po kroku

1. Złóż zgłoszenie wynalazku

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielnie patentu;
 • opis wynalazku ujawniający jego istotę;
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (ochronne) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku;
 • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4;
 • rysunki (jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku).

Zgłoszenie można złożyć:
 • osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym,
 • pocztą,
 • faksem – oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu,
 • przez Internet – na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (aby skorzystać z tej opcji należy założyć konto w serwisie PUEUP. Za jego pośrednictwem opłacisz także wszystkie wymagane opłaty).

Wykaz wszystkich dokumentów oraz szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się na stronie biznes.gov.pl

2. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie

Jeżeli złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty urząd przyjmie twoje zgłoszenie i nada mu datę. W przypadku braków w zgłoszeniu dostaniesz wezwanie do jego uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym prze Urząd terminie – jeżeli nie uzupełnisz w nim dokumentacji, Urząd umorzy postępowanie.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce jeśli nie wniesiesz wymaganych opłat – Urząd wezwie cię do zapłaty w terminie 14 dni. Jeśli jej nie uregulujesz, postępowanie zostanie umorzone. Informacja o odpowiednich opłatach znajduje się na stronie biznes.gov.pl

3. Otrzymasz sprawozdanie ze stanu techniki

Sprawozdanie o stanie techniki otrzymasz w terminie 9 miesięcy od daty pierwszeństwa (czyli daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia). Będzie ono zawierało:
 • informację o klasach patentowych, w których prowadzono badania,
 • krajach, w których prowadzono poszukiwania (z podaniem edycji),
 • dokumentach, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania,
 • odniesieniu wniosków wynikających z tych dokumentów do zgłoszonych zastrzeżeń patentowych.
Sprawozdanie pokaże ci jakie są szanse na zdobycie patentu. Na tym etapie możesz jeszcze nanieść ewentualne poprawki w zgłoszeniu – nie mogą one jednak wykraczać poza zakres ujawniony w dacie zgłoszenia.

4. Urząd ogłosi twoje zgłoszenie w biuletynie Urzędu Patentowego

Twoje zgłoszenie wynalazku ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od momentu upublicznienia zgłoszenia, każdy może zapoznać się z opisem wynalazku i zgłosić swoje uwagi. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrzeżeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego RP, co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki może być udostępniane osobom trzecim.

5. Urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi, czy twoje zgłoszenie spełnia warunki uzyskania patentu. Oceni także dopuszczalność poprawek jeżeli zostały przez ciebie wprowadzone.

Ocena merytoryczna składa się z:
 • oceny zdolności patentowej wynalazku, polegającej na ocenie nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego stosowania wynalazku;
 • oceny jednolitości zgłoszenia wynalazku.

Szczegółowe informacje na temat procesu oceny merytorycznej znajdują się na stronie biznes.gov.pl

6. Otrzymasz decyzję o udzieleniu patentu, odmowie lub umorzeniu postępowania

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeśli wynalazek spełni ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. UWAGA! Decyzja o udzieleniu patentu jest warunkowa – następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony. Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego wynosi 480zł. Termin do uiszczenia opłaty wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania. Jeśli nie zapłacisz za prawo ochronne w wyznaczonym terminie, decyzja o jego udzieleniu oraz o udzieleniu patentu wygaśnie.

W przypadku gdy zgłaszający zrezygnuje z postępowania lub nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy wydaje decyzję odmawiającą udzielenia patentu, bądź umarza postępowanie.

7. Urząd wpisze patent do rejestru wynalazków

Jeśli opłata za pierwszy okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie i dokonuje wpisu do Rejestru patentowego.

8. Urząd wydaje patent i ogłasza udzielanie patentu w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Udzielenie patentu stwierdza się poprzez wydanie dokumentu patentowego. Opłata za publikację informacji o przyznanym patencie w Wiadomościach Urzędu Patentowego i druk opisu patentowego wynosi 90 zł. W przypadku nieuiszczenia opłaty za publikację, wydanie dokumentu patentowego zostanie wstrzymane do dnia zapłaty.

Przydatne źródła i materiały

Ubieganie się o otrzymanie patentu na wynalazek może być przytłaczające, dlatego warto odpowiednio się przygotować do tego procesu. Mogą być w tym pomocne materiały dostępne w sieci, takie jak:

Źródła:
https://www.jwp.pl/uslugi/patenty/?gclid=CjwKCAjwrNmWBhA4EiwAHbjEQOVASWFj9K3NnC671BjkXC-KVs-Mj9X04_tox767W_KwHvvTR4_xHxoCr2cQAvD_BwE
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/597

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl