Frequently Asked Questions

poszukaj odpowiedzi w dziale FAQ

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje ponad 341 tysięcy firm z sektora MŚP. Jest to najprężniej rozwijający się sektor przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – jednak, co roku, upada coraz więcej firm. Celem projektu jest rozwój konkurencji oraz innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem poprzez stworzenie warunków do transferu wyników badań, nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy tymi jednostkami, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji oraz przedsiębiorczości.
Jest to sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na ich kategorię składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Wyciąg z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE
Działalność badawczo-rozwojowa to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy oraz poszukiwania nowych zastosowań dla tej wiedzy. Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe to jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat – definicję jednostki B+R zawarto w Regulaminie.
Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Wyróżniamy pięć przypadków występowania innowacji: a. stworzenie nowego produktu, b. zastosowanie nowej technologii, metody produkcji, c. stworzenie nowego rynku zbytu, d. pozyskanie nieznanych dotąd surowców, e. reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.
Inwestycja w innowacje znacząco zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku i, zacieśniając związki pomiędzy nauką a biznesem, wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki nie tylko regionalnej, ale i całego kraju. Inwestycja w innowacje to inwestycja w przyszłość.
“Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw” to projekt dofinansowania skierowany do sektora MŚP, prowadzony przez związek pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy w partnerstwie z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przeznaczony jest na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju lub wdrożenia innowacyjności w przedsiębiorstwie. W ramach projektu zostanie przyznanych 50 bonów na innowacje. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie niefinansowe.
Przyznawane są bony wielkości do 200 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie 85%. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP zobowiązują się do wniesienia minimum 15% wkładu własnego.
 
Przykładowe wyliczenie dofinansowania i kosztów przedsiębiorcy:

Wysokość Bonu (netto)

Wartość faktury za usługę B+R (netto)

Wartość faktury za usługę B+R (brutto)

Wkład własny + VAT

100 000,00

117  647,06

144 705,88

17 647,06 + 27 058,82 VAT

181 000,00
(średnia wartość)

212 941,18

261 917,65

31 941,18 + 48 976,47 VAT

200 000,00

235 294,12

289 411,76

35 294,12 + 54 117,65 VAT

Wsparcie niefinansowe to usługi doradcze oferowane przez naszych ekspertów – zarówno z zakresu wdrażania innowacyjności, jak i znalezienia odpowiedniej jednostki B+R (poprzez kojarzenie indywidualne), weryfikację oraz pomoc z przygotowaniem wniosku.
Projekt adresowany jest do wszystkich MŚP mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska (potwierdzoną wpisem do KRS lub CEiDG) lub filię/oddział na terenie Dolnego Śląska (potwierdzony wpisem do KRS lub CEiDG).
Bon na Innowacje można wykorzystać na wydatki związane z zakupem usługi audytu technologicznego (do 5% wartości Bonu), usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej. Dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorca może zlecić jednostce badawczo-rozwojowej prace mające na celu opracowanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Bon pokrywa koszty: a) zakupu usług związanych z realizacją projektu badawczego, b) przygotowania niezbędnych ekspertyz, badań poprzedzających badania właściwe, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu – do 5% wartości Bonu), c) zakupu wyników prac B+R, d) wdrożenia wyników prac B+R, e) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu w postaci patentów, licencji, wzorów użytkowych, przemysłowych, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, f) wytworzenia prototypu i/lub linii pilotażowych, g) wydatków związanych z kosztami materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania projektu badawczego, h) nabycia usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej (badania patentowe, dokumentacja).
1.Ocena formalna wniosku o grant
Celem oceny formalnej jest sprawdzenie spełnienia wymogów opisanych w Umowie i Regulaminie. Ocenę formalną dokonuje upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele  Grantodawcy. Ocena formalna trwa do 10 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o grant. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonania przez Wnioskodawcę jednej poprawy formalnej w terminie do 5 dni roboczych na wezwanie Grantodawcy. Wniosek oceniony negatywnie pod względem formalnym nie przechodzi do oceny merytorycznej. Od oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

2. Ocena merytoryczna:
   1. Wśród kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oceny są:
    1. Czy usługa wpisuje się w Cele działania 1.2 RPO-WD 2014-2020.
    2. Czy usługa polega na opracowaniu nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług (usługa nie prowadzi do innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej); realizacja projektu Grantowego przyczyni się do powstania innowacji produktowej i/lub innowacji procesowej.
    3. Czy projekt Grantowy wpisuje się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie pn. „Dolnośląska Strategia Innowacji 2030” przyjętym uchwałą nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie przyjęcia Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
    4.  Czy realizacja Usługi nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa ta nie stanowi usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa jest ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych.
    5. Czy Grantobiorca posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, finansowy i prawny do wykorzystania efektów Usługi.
    6.  Czy zaproponowany sposób realizacji Usługi gwarantuje jej wykonalność i osiągnięcie deklarowanych efektów w zadeklarowanym przedziale czasowym.
    7.  Czy wydatki są uzasadnione, racjonalne, nie są zawyżone, są prawidłowo oszacowane i adekwatne do zakresu Usługi – mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na Grant.
    8. Czy wydatki są spójne z celem Usługi i zakładanymi do osiągnięcia wskaźnikami.
    9. Czy nie został przekroczony wnioskowany limit dofinansowania – 200 000,00 zł.
    10. Czy we wniosku są zapisy pozwalające na ocenę występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis.
Ocenę merytoryczną przeprowadza dwóch niezależnych ekspertów. Ocena merytoryczna obligatoryjna ma charakter 0-1. Ocena merytoryczna trwa do 10 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia oceny formalnej. Spełnienie wszystkich kryteriów oceny merytorycznej obligatoryjnej jest warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej fakultatywnej. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej, Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej i od oceny merytorycznej obligatoryjnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

3. Kryteria fakultatywne (rankingujące):
Kryteria fakultatywne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” dostępne są na stronie www.dp.org.pl oraz www.dpin.pl.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl