Innowacyjność = Konkurencyjność

Projekt pod nazwą “Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw” to projekt realizowany w ramach RPO WD i współfinansowany przez Unię Europejską, skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizatorem projektu są Dolnośląscy Pracodawcy w partnerstwie z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy dolnośląskimi przedsiębiorstwami z sektora MŚP a sferą B+R, poprzez stworzenie warunków do transferu wyników badań, nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy tymi jednostkami, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji oraz przedsiębiorczości.
 

Beneficjenci projektu uzyskają dofinansowanie o maksymalnej wartości 200 000 zł, które stanowić będzie 85% wartości planowanej innowacji. Pozostałe 15% pokryje beneficjent w formie wkładu własnego.

 

wsparcie niefinansowe

Wsparcie w postaci konsultacji i doradztwa udzielanego przez organizację Dolnośląscy Pracodawcy w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – 143 MŚP (5 godz./MŚP).
 

wsparcie finansowe

Dofinansowanie z przeznaczeniem na: audyt technologiczny (nieobligatoryjne, maks. 5% wartości bonu) i usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (obligatoryjnie).
     

Finansowe wsparcie obejmie 50 MŚP, które będą realizowały działania, mające na celu wprowadzenie innowacji produktowej i/lub procesowej oraz będą wpisywały się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Innowacja produktowa

Innowacja produktowa będzie rozumiana jako wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.

Innowacja procesowa

Innowacja procesowa będzie rozumiana jako wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej, takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne.

Inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska obejmują następujące obszary:

Chemia i medycyna

Obejmuje technologie i produkty chemiczne, technologie, procedury i produkty biomedyczne oraz inżynierię materiałową, a w szczególności obszary: technologie chemiczne produkcji substancji aktywnych i pomocniczych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz żywności funkcjonalnej, technologie chemiczne produkcji monomerów i substancji pomocniczych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, technologie chemiczne produkcji pozostałych chemikaliów wysokowartościowych oraz pozostałych surowców i materiałów dla przemysłu chemicznego używanych w procesach wielkoskalowych, kosmetyki, produkty chemii gospodarczej, produkty chemii specjalistycznej, polimery i kompozyty, produkty biomedyczne i biobójcze, wyroby medyczne, technologie diagnostyki i leczenia chorób, zaawansowane terapie komórkowe i inne terapie eksperymentalne, materiały “inteligentne” i o programowanych właściwościach, detektory i czujniki, a także materiały izolacyjne.

Auto-Moto-Aero-Space

Specjalizacja ta obejmuje technologie wytwarzania, komponenty i produkty (nisko- i bezemisyjne pojazdy lądowe i wodne).  W szczególności: źródła napędu i zasilania pojazdów lądowych i wodnych oparte o technologie wodorowe, elektryczne lub hybrydowe, w tym ogniwa paliwowe, urządzenia, podzespoły i komponenty do nisko- i bezemisyjnych pojazdów lądowych i wodnych, innowacyjne, nisko- i bezemisyjne środki transportu lądowego i wodnego. Specjalizacja ta obejmuje także elementy i technologie wytwarzania statków powietrznych oraz pojazdów kosmicznych.
 

Surowce naturalne i wtórne

Pozyskiwanie surowców mineralnych (w szczególności technologie nisko- i bezodpadowe) i pozyskiwanie surowców z odpadów. Technologie przetwarzania rud metali, innych surowców mineralnych, surowców naturalnych (drewna i jego odpadów, innych materiałów pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego – w procesach “biorafinacji”) oraz pozyskiwanie i przetwarzanie wody.
 

Maszyny i urządzenia

Projektowanie konstrukcji nowych technologii i opracowywanie innowacyjnych technologii wytwarzania wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a także wytwarzanie maszyn i urządzeń na potrzeby: energetyki, fotoniki, elektroniki i automatyki, recyklingu i odzysku materiałów.
 

“Zielony ład”

Specjalizacja horyzontalna obejmująca technologie nisko- i bezodpadowe (tj. skutecznie zagospodarowanie odpadów powstających w przedsiębiorstwie produkcyjnym – “zero waste”), technologie “obiegu zamkniętego” – bez względu na branżę i sektor. Specjalizacja ta obejmuje również: technologie racjonalnego gospodarowania energią, wodą oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (na potrzeby własne).
 

“Przemysł 4.0”

Specjalizacja horyzontalna obejmująca zastosowanie technologii mechatronicznych, informacyjno-telekomunikacyjnych oraz fotonicznych i optoelektronicznych w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: automatyzacja lub robotyzacja produkcji, automatyzacja procesów obsługi klienta i świadczenia usług, automatyzacja procesów pomocniczych, monitoring i ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz rolnictwo precyzyjne.
 

“Życie wspomagane technologią”

Specjalizacja horyzontalna obejmująca wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (np. z obszaru IT, technologii fonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych, robotyki, automatyki, przetwarzania dużych zbiorów danych), wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, optymalizacji wielkości danych, geoinformacji itp.  obszarach niezwiązanych z aktywnością przedsiębiorstw, tj. niepowiązanych z działalnością produkcyjną lub usługami B2B. Specjalizacja ta obejmuje również pola zastosowania w/w rozwiązań technologicznych, które dotyczą usług publicznych (np. medycznych, edukacyjnych, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego) i świadczonych przez podmioty komunalne (dostawy energii, mediów, systemy transportowe).
 
 
Więcej informacji o zasadach i kryteriach przydzielania Bonu na Innowacje znajdziesz w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Masz pytania? Przejdź do zakładki KONTAKT i skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl